آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - ۱۰:۱۹:۴۱

اولويت سوم اجرايي بخش هاي باقي مانده شبكه جمع آوري فاضلاب - بخش جنوبي محله يكبني

آخرین بروزرسانی توسط فاطمه باقري در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - ۰۷:۵۸:۳۱
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
ساعت بازگشایی : ۰۷:۵۳
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : پيام زمان
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
بهای خرید اسناد : 3,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
نام بانک و شماره حساب : ملي - شماره حساب جهت اخذ ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار 2175165402003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 683,000,000 ریال

نوبت اول

تجديد فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

موضوع مناقصه : اولويت سوم اجرايي بخش هاي باقي مانده شبكه جمع آوري فاضلاب بخش جنوبي محله يكبني  جاسك

  مبلغ برآورد اوليه:  13/640/977/009 ريال ( سيزده ميليارد و ششصد و چهل ميليون و نهصد و هفتاد و هفت  هزار و نه ريال )

  ( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي تامين ميگردد )

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :  683/000/000 ريال (ششصد و هشتاد و سه ميليون ريال ) .

رتبه و رشته مورد نظر : 5 رشته آب

مبلغ خريد اسناد : مبلغ 000/00 0 /3 ريال  به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 12 تاريخ 97/3/23 تا ساعت 15 تاريخ 97/4/2

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 14 مورخ 97/4/16

زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 97/4/20

محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .

امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65)بازگشايي خواهد گرديد.

پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني: WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                                                                                       

                                      روابط عمومي و آموزش همگاني                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                   شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

 

                                         

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:1,734,739
  • بازدید ها:
    • امروز:368
    • این هفته:19,483
    • این ماه:72,260
    • سال:903,743