دوران

لطفا صبر کنید ...

امين قصمي

مديرعامل و رئيس هيئت مديره

  • تحصيلات : دكتري

امين قصمي

مديرعامل و رئيس هيئت مديره

  • تلفن : 0763292
  • پست الکترونیکی : ghasami@abfahormozgan.com


  • سوابق تحصيلي
  • سوابق شغلي
  • سوابق تجربي و دوره آموزشي
  • عضويت در كميته ها و كارگروهها
  • مهارت ها و گواهينامه هاي حرفه اي


گروه دورانV6.0.6.0