دوران

لطفا صبر کنید ...

منصور توسلي

مدير دفتر توسعه مديريت و تحقيقات

  • تحصيلات : دكتراي حرفه اي مديريت كسب و كارDBA

منصور توسلي

مدير دفتر توسعه مديريت و تحقيقات

  • پست الکترونیکی : tavassoli@abfahormozgan.com


  • سوابق تحصيلي
  • سوابق شغلي
  • عضويت در كميته ها و كارگروه
  • سوابق تجربي و دوره آموزشي
  • فعاليتهاي علمي و پژوهشي (ارائه مقاله ، تاليف و ترجمه كتاب ، تدريس)
  • مهارت ها و گواهينامه هاي حرفه اي
  • شرح وظايف


گروه دورانV6.0.6.0