دوران

لطفا صبر کنید ...

كلثوم چشم براه

مدير امور كاركنان

  • تحصيلات : كارشناسي

كلثوم چشم براه

مدير امور كاركنان

  • تلفن : 0763292
  • پست الکترونیکی : cheshmberah@abfahormozgan.com

  • سوابق تحصيلي
  • سوابق شغلي
  • عضويت در كميته ها و كارگروه
  • سوابق تجربي و دوره آموزشي
  • فعاليتهاي علمي و پژوهشي ( ارائه مقاله ، تاليف و ترجمه كتاب ، تدريس )
  • مهارتها و گواهينامه هاي حرفه اي
  • شرح وظايفگروه دورانV6.0.6.0