دوران

لطفا صبر کنید ...

اميد معصومي

معاون بهره برداري و توسعه آب

  • تحصيلات : كارشناسي ارشد

اميد معصومي

معاون بهره برداري و توسعه آب

  • تلفن : 0763292
  • پست الکترونیکی : masomi@abfahormozgan.com


  • سوابق تحصيلي
  • سوابق شغلي
  • عضويت در كميته ها
  • فعاليتهاي علمي و پژوهشي (ارائه مقاله ، تاليف و ترجمه كتاب ، تدريس)
  • مهارت ها و گواهينامه هاي حرفه اي
  • شرح وظايف

گروه دورانV6.0.6.0